Adatkezelő

Személyes adatait Varga Marianna E.V, kezeli a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatkezelő adatai

Varga Marianna E.V. Cím: 1165 Budapest, Koronafürt u. 46/C. IV/1., Nyilvántartási száma: 54998384 E-mail: marianna@sajatutadon.hu

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyéhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót, mely az Adatkezelők hivatalos közös honlapján elektronikusan érhető el.

Jogi háttér

Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok irányadóak:

GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);

Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;

• Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

• A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Alapelvek, melyeket követek az adatkezelés során

Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel kapcsolatban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel összefüggésben feladatuk van.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak magyarázata

„Személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„Különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„Érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„Adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

A következő személyes adatokat kezelem:

A honlap megtekintésénél (automatikusan rögzített adatok és cookiek):

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a következő honlapra vonatkozó adatkezeléseket tartalmazza:

sajatutadon.hu

Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapomat, automatikusan rögzítésre kerül az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítom, szolgáltatásaim esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatok megadása kötelező a honlap megtekintésének feltétele.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 (Harminc) nap.

Adattovábbítás nem történik.

Cookie-k (sütik)

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben, amíg a felhasználó nem törli azokat.

A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. Minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

A sütik feladata

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

Amennyiben a látogató elfogadja, Varga Marianna EV a www.sajatutadon.hu weboldalán az alábbi harmadik felek sütijeit is alkalmazza:

A cookie-k használatát azonban a weboldal látogatása során le is tudja tiltani. Amennyiben elfogadja, később bármikor a saját számítógépéről is törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Amennyiben online szeretné felvenni a kapcsolatot, az alábbi, a weboldalon *-al jelölt adatok megadása kötelező: név*; e-mail cím*.

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A www.sajatutadon.hu oldalon lehetőség van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő, a weboldalon *-gal jelölt személyes adatok megadása szükséges: név*; e-mail cím*.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Ajánló azonosítása („affiliate“)

Az adatkezelés célja: A süti célja, hogy amennyiben a honlapomon elérhető linkről lép egy másik honlapra, úgy a másik honlap üzemeltetője tudja, hogy Ön az én honlapomról, az én ajánlásomra kereste fel őt.

Az adatkezelés jogalapja: A jutalékszerzéshez fűződő jogos érdek. A cookie törlése esetén az üzleti partnerünk nem tudja azonosítani, hogy mi ajánlottuk.

Az adatkezelés ideje: A látogatás idejéig tart.

Hivatkozások és linkek

A honlap olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Adatfeldolgozó

A weblapok tárhelyét a DotRoll Kft. mint adatfeldolgozó biztosítja (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5..)

Online megrendelés

Az Adatkezelő az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Személyes konzultáció és tanácsadás: konzultáció személyesen vagy online. Könyvrendelés.

A fenti szolgáltatások és termék az online kitölthető és beküldhető megrendelési űrlapok segítségével rendelhetők meg, vagy – ahol van erre lehetőség – kérhető rájuk árajánlat.

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Látogatót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Megrendelés esetén az adatkezelő minden esetben kezeli a megrendelés adatait (a rendelési számot, a megrendelés vagy árajánlat kérés időpontját és dátumát, a szolgáltatást, annak árát, a megrendelés végösszegét, felhasználói fiókba való bejelentkezés utolsó dátumát, és a Megrendelő IP címét, a kedvezményes kupon kódját), valamint a számlázáshoz és a kapcsolattartáshoz (e-mailcím, telefonszám, skype elérhetőség) szükséges adatokat.

Ajánlatkérés esetén a kapcsolattartás során megadott adatokat (kapcsolati adatok, az ajánlat adásához szükséges egyéb adatok) kezeli az Adatkezelő.

A ki nem töltött űrlapokat 7 (hét) napig tárolom, annak érdekében, hogy e-mailben emlékeztessen Önt a kitöltés befejezésére. Ennek jogalapja az üzletszerzéshez kapcsolódó jogos érdekünk.

Ajánlatkérés esetén:

Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérés feldolgozása, ajánlatadás és kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérési-ajánlatadási folyamat befejezéséig, az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Az adatok és a hozzájárulás megadása az ajánlatkérés feltétele. Kérjem, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy előfordulhat, hogy nem tudok ajánlatot adni Önnek.

Az ajánlatkérési-ajánlatadási folyamatot követően az Adatkezelő panaszkezeléshez fűződő jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama: Az ajánlatkéréssel kapcsolatos dokumentációt (pl: e-mail, levelezés) 5 (öt) évig panaszkezelési célból kezeljük.

Megrendelés esetén:

Az adatkezelés célja: A megrendelések feldolgozása és a szolgáltatás nyújtása, a megrendelőkkel történő kapcsolattartás, és a megrendeléshez kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése, valamint kedvezmények nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: Amennyiben Ön magánszemélyként rendeli meg a szolgáltatásomat, úgy a szerződéskötés érdekében, vagy a szerződés kertében végzett adatkezelés. Amennyiben vállalkozásként rendeli meg szolgáltatásomat úgy a kapcsolattartó adatait a szerződés teljesítéséhez fűzött jogos érdekből kezelem. Mindkét esetben A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. Az adatok megadása a megrendelés és árajánlatkérés feltétele.

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok a megrendeléstől számított 8 (nyolc) évig megőrzésre kerülnek.

Adatfeldolgozó és adattovábbítás:

A számlákat a Számlázz.hu mint adatfeldolgozó (KBOSS.hu Kft. ; székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b )kezeli.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetésben a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192, tevékenységi engedély száma: H-EN-I1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192), mint adatfeldolgozó segít.

Online bankkártyás fizetés esetén a honlap automatikusan átirányítja a Barion (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.) oldalára. Bővebb információ: https://www.barion.com/ (Továbbított adatok: a megrendelt tételek neve és ára, illetve a végösszeg.) A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. 

Hírlevél

Hírlevél küldése érdekében az Ön nevét, és e-mail címét kezelem. Lakcím megadása esetén Ön a postai reklámanyag postai megküldését is lehetővé teszi.

Felhívom a figyelmét, hogy a honlapon szereplő ingyenesen letölthető ajánlatoknál történő feliratkozásokat külön kezelem, így azokra külön történik a feliratkozás és így a leiratkozás is.

A hírlevélre a Facebook és Instagram felhasználók a „Facebook connect” érdeklődő-keresési hirdetés űrlapja segítségével is feliratkozhatnak, mely esetben az e-mail címet és az utónevet a Facebook továbbítja felém.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az újdonságokról, blogbejegyzéseimről, frissítéseimről és aktuális hírekről.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása. Ön a honlapokon történő feliratkozás során (online közvetlenül, vagy Megrendelési űrlapon, valamint az ingyenes ajánlatok letöltése esetén történő jelzéssel) adja meg hozzájárulását. Tájékoztatom, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudok hírlevelet és ingyenes anyagot küldeni az Ön részére.

Az adatkezelési idő: Hírleveleimet kizárólag addig küldöm az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet kapni, Önnek bármikor lehetősége van leiratkozni a hírlevél listáról, az elektronikus levelek alján található linkre kattintva, valamint a marianna@ sajatutadon.hu e-mail vagy a 1165 Budapest, Koronafürt u. 46/C. IV/1.. címre küldött, az Adatkezelőnek címzett lemondási kérelem útján. Ilyen esetben a hírlevél küldése céljából megadott személyes adatait azonnal, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő munkanapon törlöm. Természetesen lehetősége van bármikor újra feliratkozni a hírlevélre. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Adatfeldolgozó és adattovábbítás:

A hírlevelek küldését a MailerLite (Székhely: J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania) mint adatfeldolgozó végzi.

Facebook és Instagram

Elérhető vagyok a Facebookon és az Instagramon „Saját utadon” néven.

A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra Ön az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt üzenőfalon megjelenő híreket.

A Facebook összesített statisztikai adatokat továbbít nekem, amelyek segítségével átláthatom, hogyan használják a Facebook felhasználók a Facebook oldalamat.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat.

Az Instagram hírfolyamára az Instagram oldalán található “követem”/“follow” gombra kattintva iratkozhat fel a Látogató, és a “nem követem”/“unfollow” gomb segítségével iratkozhat le.

Az Instagram alkalmazás adatkezeléséről a www.facebook.com/help/instagram címen kaphat bővebb tájékoztatást.

Azzal, hogy követ engem, a profilja elérhetővé válik számomra. A profilok alapján statisztikai adatot kapok a követőinkre vonatkozóan. (pl: átlag életkorúkra vonatkozóan)

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelés időtartama: Híreim kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Amennyiben nem követ engem, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamomat úgy is eléri, ha nem követ engem, azokról azonban külön értesítést nem kap, és nem jelenik meg a hírfolyamában.

Adatfeldolgozó igénybevétele vagy adattovábbítás nem történik.

Nyereményjáték

Az Adatkezelő esetenként nyereményjátékot szervez. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online regisztrációt követően van lehetőség.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték lebonyolítása, a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez eljuttathassuk a nyereményt.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérem, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás és az adatok megadása a részvétel feltétele.

Az adatkezelés időtartama: A nyereményjáték végéig tart, és a nyereményjáték végét követő 5 (öt) munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tároljuk, majd a határidő elteltével törlöm azokat.

Adatfeldolgozó igénybevétele vagy adattovábbítás nem történik.

Vélemény és komment

A Honlapok látogatóinak lehetőségük van értékelni a termékeimet és szolgáltatásaimat, valamint több helyen véleményüket is megírhatják, illetve hozzászólhatnak egy témához. Ezt az erre kialakított lehetőségeken keresztül (komment, Facebook), vagy a kérdőívemre adott válaszban is megtehetik.

Az Ön hozzájárulása esetén véleményét nyilvánosságra hozhatom, illetve felhasználhatom marketing célokra. Amennyiben hozzájárul, a következő adatokat hozhatom nyilvánosságra: dátum, időpont, felhasználónév és/vagy név, az értékelés, valamint az értékelés szövege, képe (ha van).

Az adatkezelés célja: A szolgáltatások fejlesztése, a látogatók értékeléseinek nyilvánosságra hozatalával termékeink népszerűsítése, értékelések dokumentálása, a látogatók személyének megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A hozzájárulás visszavonása, vagy megtagadása esetén nem tudja megírni véleményét. Véleményét azonban annak nyilvánosságra hozása nélkül is elmondhatja anonim módon.

Az adatkezelés időtartama: 10 (tíz) év.

Adatfeldolgozó és adattovábbítás:

Facebook komment esetén a Facebook külön adatkezelő, az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www. facebook.com/privacy/explanation címen kaphat.

Instagram komment esetén az Instagram külön adatkezelő, az alkalmazás adatkezeléséről a www.facebook.com/help/instagram címen kaphat bővebb tájékoztatást.

Kapcsolatfelvétel az Ön részéről:

Ön bármely elérhetőségemen kapcsolatba léphet velem (honlapon elhelyezett űrlapon, Facebook chat segítségével, e-mailben, telefon, postai úton).

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása, előzetes egyeztetés.

Az adatkezelés jogalapja: Minden megkeresés esetén az Ön önkéntes hozzájárulása a jogalap, melyet az űrlap megküldésével ad meg, vagy – ha más módon keres meg – a megkeresés megküldése alapján vélelmezek. Hozzájárulása bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén előfordulhat, hogy kérését nem tudom teljesíteni, vagy kérdését nem tudom megválaszolni.

Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követő 5 (öt) évig őrzöm. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiválom, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tárolom.

Adatfeldolgozó igénybevétele vagy adattovábbítás nem történik.

Az egyes üzleti partnereimmel a szerződésen kívüli kapcsolatok során is megosztom kapcsolattartóim elérhetőségét, és kezelem az üzleti partnereim által átadott kapcsolattartók elérhetőségeit.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: A kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatok megadása a kapcsolattartás feltétele.

Az adatkezelés ideje: A kapcsolattartói adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt addig kezeljük, amíg üzleti partnerünk a kapcsolattartó megváltozásáról nem értesít bennünket.

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv

A panaszkezelés írásban vagy szóban történik a fenti elérhetőségeinken. Ha Ön magánszemélyként fordul hozzám és a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme, elérhetőségei

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

az én nyilatkozatom a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A panaszkezelésről nyilvántartást vezetünk.

Az adatkezelés célja: Panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§. Ilyen esetben az adatok megadása kötelező.

Az adatkezelés ideje: A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (Öt) évig meg kell őriznünk.

Adattovábbításra vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Adattovábbítás és adatbiztonság

Adattovábbítás

Kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítom az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetese hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

Fenntartom a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjam.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő a weboldalain SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz. Bármely információ, amelyet az érintett megoszt az Adatkezelővel, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a hálózaton történő továbbítás során védelem alatt áll. Amint az információ beérkezik szerverünkre, dekódolásra kerül egy egyedi magánkulcs használatával. Az SSL lehetővé teszi a böngésző részére a weboldalra történő kapcsolódást és egy biztonságos kommunikációs csatornában történő megállapodást áttekinthető módon.

Mindent megteszek annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtok végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljam.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezelem. Rendszeremet rendszeresen tesztelem a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe veszem az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszek mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításom alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag az én utasításaimnak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az 6.1.-6.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

Varga Marianna E-mail: marianna@sajatutadon.hu Cím: 1165 Budapest, Koronafürt u. 46/C. IV/1.

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanom kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudom Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetem a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtok tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérem, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, én is elektronikus úton fogok válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatom Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatom Önt.

Köteles vagyok Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (7.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatok fel, vagy megtagadhatom a kérés teljesítését.

Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül törlöm az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatom, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

Mi a célja?

Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?

Kinek továbbítom ezeket az adatokat?

Meddig tárolom ezeket az adatokat?

Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?

Kitől kaptam az Ön adatait?

Hozok-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazok, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.

Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottam, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.

Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatok fel.)

Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsam, illetve egészítsem ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljem az Ön személyes adatait, ha:

a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;

b) Az Ön hozzájárulása vagy jogos érdek alapján végzett adatkezelések esetén;

c) Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezelek;

d) Uniós vagy hazai jogszabály előírja;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem törölhetem, amennyiben azokra szükség van:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Kérheti, hogy korlátozzam az adatkezelést.

Ön kérheti, hogy korlátozzam az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzem a személyes adatok pontosságát;

Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és e elyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.)

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatom Önt.

Kérheti, hogy adjam át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általam kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsam, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a személyes adatokat törlöm, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslati lehetőségek

Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH elnök: dr. Péterfalvi Attila levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 web: http://naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.

Utolsó frissítés: 2021. december 21.